Gyengénlátó Változat

Adatkezelési tájékoztató - weboldal

TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK AZ ÖNKORMÁNYZAT WEB OLDALA ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

ELŐZMÉNYEK:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS-nak a természetes személyek személyes adatai kezelése védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, általános adatvédelmi rendelete (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és a hazai információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel

A gönyűi weboldal, a www.gonyu.hu honlap üzemeltetője, a Gönyű Község Önkormányzata (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.) a továbbiakban Szolgáltató / Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A weboldal üzemeltetője, Gönyű Község Önkormányzata elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az oldal látogatói, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Gönyű Község Önkormányzata, mint ezen honlap üzemeltetője és Adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő ezen dokumentumban, ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló) 2016/679 rendeletében (GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 1. FOGALMAK:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

- szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, - jogi kötelezettség teljesítéséhez kell, - hozzájáruláson alapul, - jogos érdek fűződik hozzá, - közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás alapján beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató Adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő:

Gönyűi Polgármesteri Hivatal

Postacím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 93.
Adatkezelő képviselője: dr. Szigethy Balázs jegyző
Elérhetősége: (mail, telefon) jegyzo##kukac##gonyu.hu ; 06/96-544-090
Adatvédelmi tisztviselő neve: Ladányi Imre
Elérhetősége: (mail, telefon) adatvedelem##kukac##gonyu.hu ; 06/96-544-090/3

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ALATT BIZTOSÍTJA AZ ÉRINTETTEKNEK:

Hozzáférési jogot, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz, adathordozáshoz való jogot

Az adatkezeléssel kapcsolatban a következő elérhetőségen lehet írásban vagy személyesen érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében:

3. A WEB OLDALON KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS A KEZELÉS JELLEMZŐI

A www.gonyu.hu web oldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak

A kezelt személyes adatok köre

 • A Honlapon keresztül bejelentések és egyéb üzenetküldéshez, név és email cím.
 • A honlap használata során az Adatkezelő rendszere nem rögzíti az érintett IP címét és a látogatásra vonatkozó egyéb adatokat, viszont ezeket az információkat a honlap statisztikai adatainak megjelenítéséhez a Google Analytics a Google ingyenes szolgáltatása tárolja.
 • Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig. Állás toborzás, betöltés esetén a jelentkezők benyújtott adatai
 • Rendezvényeken készülő fényképek, videofelvételek.
 • Bizonyos esetekben pl. Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban azonban a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről részletesen külön tájékoztatjuk a látogatókat, felhasználókat.

a) A www.gonyu.hu weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés módja: A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Az adatkezelés időtartama: a böngészési adatok a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

b) A www.gonyu.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének
határideje: az adatközléstől számított 5 év.

c) Weboldalon megjelenített kép- és videó-felvételek

A weboldalon rendszeresen megjelennek a várost érintő híre, rendezvények, események, programok, amelyek kapcsán kép- és videó-felvételeket is megjelentetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalon megjelentetett kép- és videó-felvételek tartalma ne sértse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására hozzájárulással rendelkezzünk.

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre: A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig

Elektronikus adatkezelések:

 • Elektronikus ügyintézés
 • Elektronikus iratkezelés, iktatás (ASP szakrendszer)
 • Hatósági eljárások során történő adatkezelés
  közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás,  jogi kötelezettség
  ügyfél kérelme/hozzájárulása alapján
 • Hirdetmények elektronikus úton történő kézbesítése
 • Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése
 • Panasz és a közérdekű bejelentés
 • Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos, jogviszonyban álló személyek adatkezelése
 • Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS

A Gönyű Község Önkormányzata számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 93.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 08-09015715, Adószám: 14147096-2-08) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

 

Frissítve: 2022. október 4.

E-mail

Webkamerák

webcam01_2023.jpg

webcam02_2023.jpg

Légszennyezettségi adatok

2024.07.18. 00:45
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 738 7
NO2 7 7
NOx 9 4
O3 69 38
NO 1 -
Szélirány ÉK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

További oldalak